Teoridriven utvärdering – förändringsteori

Förändringsteori

Att arbeta med teoridriven utvärdering handlar i korthet om att analysera de idéer – den teori – som ligger bakom hur olika program, projekt och andra förändringsprocesser är utformade, och bedöma om de antaganden som de baserar sig på är rimliga. Det handlar dels om att identifiera vilka de olika delarna i programmet är: från den kontext som projektet ska bedrivas i, de resurser som avsätts till projektet, via de olika aktiviteter och processer som förväntas resultera i någon form av utfall, till målen på kort sikt och de långsiktiga visionerna som projektet ska bidra till. Dels handlar det om att om, och i så fall hur, de olika delarna hänger ihop. I denna del av processen går vi ofta baklänges, från vision hela vägen tillbaka till avsatta resurser. Vi ställer oss frågor som ofta börjar med ”Är det rimligt att tänka sig att…?”, exempelvis:

1. Är det rimligt att tänka sig att målen på kort sikt främjar de långsiktiga visionerna?

2. Är det rimligt att tänka sig att projektets olika processer och aktiviteter kommer att leda fram till det önskade utfallet?

3. Är det rimligt att tänka sig att de avsatta resurserna är tillräckliga och ändamålsenliga för att de planerade processerna och aktiviteterna ska kunna bedrivas på rätt sätt?

4. Är det rimligt att tänka sig att projektet kan bedrivas så som det är tänkt i den kontext som det befinner sig i?

Genom följande länk finner ni ett exempel på grafiskt illustrerad förändringsteori som togs fram för projekt ReSa i Hörby:

Förändringsteori ReSa