Utvärdering

Jag har en flerårig erfarenhet av att arbeta med utvärderingar av projekt och verksamheter, både i den den ideella och i den offentliga sektorn. När jag åtar mig utvärderingsuppdrag är jag lyhörd för uppdragsgivarens behov, men mitt fokus är ändå att utvärderingen inte endast ska vara en slutprodukt utan ett resultat av ett processinriktat arbete med en lärande ansats. I alla mina utvärderingsuppdrag fokuserar jag på delaktighet för projektmedarbetare och brukare, samt på att organisationen ska tillföras ny kunskap och utvecklas genom utvärderingen.

Utvärderingsprocess

Varför utvärdering?

Det finns en mängd anledningar till varför man bör arbeta med systematisk utvärdering i verksamheter och projektprocesser. Kortfattat kan vi dock säga att en utvärdering som genomsyras av en lärande ansats bidrar till att öka kunskapen om processer, förenklar styrningen och säkerställer att arbetet leder fram mot de uppfatta målen. En väl genomförd utvärdering gör också att vi efter projektets slut kan se om, på vilket sätt och under vilka förutsättningar insatser har haft avsedd effekt, samt vilka eventuella andra effekter verksamheten har genererat. Slutligen innebär den lärande ansatsen att projektägare, verksamhetsledare och andra nyckelintressenter går ut med ny fördjupad kunskap om den egna organisationen, vilket ger goda förutsättningar för framtida utvecklingsmöjligheter.

I mitt arbete med utvärdering lägger jag stor vikt vid den gemensamma analysen av verksamhetens förändringsteori. Utifrån de behov som framkommer i denna analys skräddarsyr jag, tillsammans med projektägare, projektledare och andra nyckelintressenter, varje utvärderingsprocess utifrån projektarbetets behov och förutsättningar.