Uppdrag

2016: Konsult ansvarig för horisontella principer (jämställdhet, icke-diskriminering och mångfald) i Invest in Skånes projekt SSC (Southern Sweden Creatives)

För närvarande är jag SSC:s ansvariga konsult för horisontella principer, dvs jämställdhet, icke-diskriminering och mångfald. Jag stödjer projektpartners och projektledning i att integrera de horisontella kriterierna i sina verksamhetsprocesser, så som strategisk planering, kommunikation, interaktion med projektets målgrupp, mm.

Tidigare uppdrag i urval:

2016: Workshop HBTQ-inklusiv arbetsmiljö, Malmö Pride

Workshop riktad till sponsorerna för Malmö Pride, samt andra företag och organisationer som är intresserade av att utveckla en HBTQIA+-inklusiv arbetsmiljö. Workshopen behandlade, med utgångspunkt i diskriminerings- och arbetsmiljölagstiftning samt HBTQIA+-personers egna berättelser från arbetslivet, vad arbetsgivare behöver vara uppmärksamma på för att skapa en HBTQIA+-inklusiv arbetsmiljö. Deltagarna fick möjlighet att gemensamt analysera risker samt vilka insatser och förändringar som arbetsgivare behöver göra för att skapa en trygg och säker arbetsmiljö för HBTQIA+personer. 

2015 – 2016: Uppdrag som tillförordnad verksamhetsledare och verksamhetsutvecklare för Animo Assistans AB

Uppdraget har, förutom sedvanliga verksamhetsledaruppgifter, omfattat att ta fram ett kvalitetsledningssystem, upprätta dokumentationsrutiner, samt att se över och utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2015: Inledande utvärderingsstöd, processtöd ABF Malmö: Kreativ Arbetsmarknad

Processtöd i planerings- och uppstartsfasen av ABF Malmös projekt Kreativ Arbetsmarknad, som riktar sig till dem som står allra längst från arbetsmarknaden på grund av hemlöshet, missbruk och/eller psykisk ohälsa. Processtödet hade ett särskilt fokus på hållbarhetsområdena jämställdhet och icke-diskriminering. Processtödet gavs genom att projektets medarbetare genom workshops fick stöd i att formulera, analysera och konkretisera sitt arbete i en förändringsteori, formulera utvärderingsfrågor, ta fram indikatorer samt att analysera risker och möjligheter för arbetet med jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering och hur det kan och bör bedrivas.

2014: Utvärderingsuppdrag inom Projekt Within, Skåne Nordost-samarbetet

Under år 2014 drev jag, tillsammans med två kollegor, utvärderingsprojektet Within i sju kommuner i Skåne nordost; Bromölla, Kristianstad, Östra Göinge, Osby, Häsleholm, Höör och Hörby. Målgruppen för kartläggningen var unga personer, 16-29 år, som stod långt från arbetsmarknaden eller studier. Projektets syfte var att lära och förstå varför vissa ungdomar hamnar i det vi kallar utanförskap och hur vi utifrån en ökad kunskap kan förhindra att detta sker. Kartläggningsprojektet initierades av Skåne Nordost-samarbetet och finansierades via Europeiska Socialfonden, programområde 2.

Utredningen/utvärderingen genomfördes som en process- och systemanalys med utgångspunkt i den unika kunskap som finns hos de som lever närmast problematiken – ungdomarna, barnen, föräldrarna och de engagerade medarbetare som kämpar med att försöka hjälpa i system som ofta är mycket illa utformade för just det.

Inom projektet hade KAMUTbyrån ansvaret för jämställdhets- och tillgänglighetsintegrering samt att analysen skedde med ett så kallat intersektionellt perspektiv.

Kartläggningen utmynnade i Rapport – Är vi nöjda med det här – välkommen att ladda ner den.

2013-2014:Teoridriven lärande utvärdering/följeforskning av Projekt Resa i Hörby kommun

Projektet, vilket drevs i samverkan mellan kommun, Region Skåne och Försäkringskassan, syftade till att stödja personer som står mycket långt från arbetsmarknaden genom personlig coachning, sociala aktiviteter och fokus på hälsa och kost. Utvärderingen resulterade bland annat i rekommendationer kring tydligare ledning och styrning, starkare projektägarskap för att säkra lärande och implementering, samt att projektägaren inhämtar kunskap kring hur organisationen kan arbeta mer strukturerat med jämställdhets- och tillgänglighetsfrågor.

Utvärderingsrapport: Resor genom ReSa

2013: Utredning/ex ante-utvärdering för Finsam MittSkåne

Utvärdering av arbetet med långtidsarbetslösa unga vuxna i de kommuner som omfattas av Finsam Mittskåne: Höör, Eslöv och Hörby. Datainsamlingen bestod i ett antal djupintervjuer med personer som hade befunnit sig i långvarigt och djupt utanförskap, samt fokusgrupper bestående av professionella i de ingående kommunerna. Utvärderingen resulterade i ett antal rekommendationer, bland annat mer omfattande satsningar på uppsökande verksamhet, tidiga insatser för ”drop outs”, samt större kontinuitet i det relationella arbetet. Utvärderingen låg till grund för utformningen av Insats Oden!, som drivs av Finsam Mittskåne.

2013: Processtöd samt framtagning av utvärderingsinstrument som del av kvalitetsledningssystem för Blå Assistans.
2009-2012: Processutvärdering och projektledning i Projekt Lyssna! för Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)
2009-2012: Internutvärderare och verksamhetsutvecklare IT-system för Intressegruppen för Assistansberättigade (IfA)